Disclaimer
Algemeen
Deze disclaimer is van toepassing op elk gebruik door de bezoeker van deze website. De toepasselijkheid wordt geacht te zijn aanvaard door de bezoeker als deze na het verschijnen van een onderdeel van de site (een pagina) deze niet onmiddellijk weer verlaat en/of als deze doorklikt naar een volgende pagina van de website.

Doel en strekking van de website
Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Pellicaan Advocaten. Deze website heeft tot doel om de bezoeker kennis te laten maken met Pellicaan Advocaten, haar medewerkers, haar organisatie en haar producten en diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. De inhoud van de website, de informatie op de website, noch de publicaties op de website kunnen worden beschouwd als een vorm van dienstverlening aan de bezoeker. De website vormt ook geen aanbod van Pellicaan Advocaten aan de bezoeker tot het verrichten van werkzaamheden. Evenmin kan gebruik van de website door de bezoeker een opdracht vormen aan Pellicaan Advocaten tot het verrichten van werkzaamheden. Pellicaan Advocaten verstrekt enkel offertes en verricht enkel werkzaamheden waarop de door haar gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op de website www.pellicaan.nl onder 'over ons', 'algemene voorwaarden'.

Aansprakelijkheid
Pellicaan Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gebreken van de website noch voor enige gevolgen van het bezoek aan, het gebruik of de inhoud van de website voor de bezoeker. De informatie op de website heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van de website.

Inhoud website
Pellicaan Advocaten betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wegens de snelle juridische ontwikkelingen kan het evenwel voorkomen dat de vermelde informatie inmiddels niet meer up to date is, onvolledig of onjuist is. Pellicaan Advocaten staat mede hierdoor niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie zijn geen rechten te ontlenen. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging door Pellicaan Advocaten worden gewijzigd.

Vragen
Voor vragen over deze disclaimer kunt u contact opnemen met Pellicaan Advocaten. De contactgegevens treft u hier aan.