Fases
Kent u de verschillende fases van het overnameproces en weet u waar u op moet letten?
Een overname is een proces met verschillende fases, welke fases gekenmerkt worden door andere handelingen en aandachtspunten. Door inzicht te krijgen in de verschillende fases weet u als koper of verkoper waar u op moet letten. En kunt u tijdig de juiste beslissingen nemen.
In het kort

Onlangs adviseerden wij een koper over de verschillende fases die een overname kent. Door te benoemen welke onderdelen in zijn algemeenheid in een overnameproces aan de orde kunnen komen, kon deze koper beter overzien welke stappen hij wenste te zetten in het proces. De koper verzocht ons eerst een due diligence onderzoek te verrichten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de onderneming na de overname geen kans van slagen zou hebben. De koper zag ervan af het proces door te zetten. Hierdoor bleef de koper veel ellende bespaard.
Volledig artikel

Het overnameproces is op grote lijnen voorspelbaar. Aan het proces is vaak een tijdsplanning gekoppeld. Hieronder zijn de meest voorkomende stappen beschreven. Voor een openbaar bod gelden bijzondere wettelijke regels, deze worden hier buiten beschouwing gelaten.

Voorfase
De verkoper en de koper ontmoeten elkaar, tasten af en maken op hoofdlijnen afspraken over de prijs en voorwaarden van de koop.

Letter of Intent
Partijen leggen hun intentie om tot verkoop en overdracht over te gaan vast. De (uitgangspunten van) de koopprijs wordt beschreven evenals op hoofdlijnen de overige voorwaarden van de koop.

Due Diligence onderzoek
Na ondertekening van de letter of intent vindt vaak een due diligence onderzoek plaats. Veelal is het de kopende partij die dit onderzoek uitvoert. Hij overlegt aan de verkoper een overzicht van documenten die hij in wil zien alsmede vragen over de onderneming. Dit alles om zich een goed beeld te vormen van de over te nemen onderneming en de risico’s die daaraan verbonden zullen zijn.

Interne besluitvorming
Een moment van bezinning voor beide partijen. Gaan we door of niet? De uitkomsten van het due diligence onderzoek kunnen aanleiding geven voor de koper om af te zien van de voorgenomen overname, de prijs te wijzigen of andere voorwaarden dan beschreven in de letter of intent aan de koop te verbinden.

Opstellen overnameovereenkomst
Partijen stellen een overnameovereenkomst op. Hierin wordt verwoord wat er gekocht wordt, tegen welke prijs en overige voorwaarden. Hierin wordt ook de risicoverdeling tussen de koper en de verkoper opgenomen. Deze risicoverdeling wordt gevormd door de antwoorden op onder meer de volgende vragen: wanneer is de verkopende partij aansprakelijk en tot hoeveel? Wat als informatie uit het due diligence onderzoek onjuist blijkt te zijn?

Closing
De overnameovereenkomst wordt ondertekend en ingeval van overdracht van aandelen wordt de notariële akte tot levering gepasseerd. De verkoop is een feit en alle stakeholders kunnen geïnformeerd worden.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Ellen Vandeberg

Dit artikel is geschreven door Ellen Vandeberg. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
HOME