Klachtplicht
Beroep op garantie bij koop.
Na een overname komt er een lijk uit de kast: een groot deel van de overgenomen voorraad is onbruikbaar of er komt een brief van de gemeente waaruit blijkt dat op de overgenomen vennootschap een saneringsverplichting rust. In dit soort situaties wil een koper actie ondernemen. Waar moet u op letten?
In het kort

Ten eerste is het van belang te weten dat een koper tijdig moet klagen omdat anders zijn rechten mogelijk komen te vervallen. Om tijdig te kunnen klagen, zal een koper enig onderzoek moeten doen. Ten tweede is het van belang wat partijen met elkaar hebben afgesproken over het verkochte, garanties ter zake en of partijen een regeling hebben afgesproken over de gevolgen van een schending van een garantie. Ontbreekt een dergelijke regeling in het contract of is deze regeling slechts ten dele ingevuld, dan zullen de rechten en verplichtingen van beide partijen over en weer aan de hand van de wet moeten worden vastgesteld. Het is echter aan te raden specifieke afspraken te maken en deze vast te leggen in een koopovereenkomst.
Volledig artikel

Wettelijke regeling

Binnen bekwame tijd nadat een koper heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient een koper hiervan kennis te geven aan de verkoper. Laat de koper dit na dan kan de koper hierop geen beroep meer doen. Deze regeling houdt rekening met het belang van de verkoper dat binnen redelijke tijd na aflevering dient vast te staan dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt. Omdat een koper ook dient te klagen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken, brengt dit een onderzoeksplicht voor de koper met zich mee. Echter, als er sprake is van wanprestatie van de verkoper, dan is uitsluitend de daadwerkelijke ontdekking door de koper van het gebrek van belang en dus niet het moment dat de koper het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Onderzoeksplicht
Bij invulling van de onderzoeksplicht spelen diverse elementen een rol. Bijvoorbeeld de waarneembaarheid van een gebrek of een schending van een garantie. Sommige gebreken of inbreuken op garanties zullen bij een oppervlakkig onderzoek reeds (moeten) blijken, andere zullen blijken bij het gebruik van een zaak, weer andere slechts door een bepaalde wijze, intensiteit of duur van dat gebruik. De deskundigheid, de onderlinge verhouding en de juridische kennis van de koper en de verkoper spelen hierbij uiteraard ook een rol. De koper kan een deskundige inschakelen om onderzoek te doen en mag ook de uitkomsten van het onderzoek afwachten, mits de koper handelt met voortvarendheid die, gelet op de omstandigheden van het geval, in redelijkheid van hem mag worden verwacht. Op het moment dat met het onderzoek door de deskundige enige tijd zal zijn gemoeid, zal de koper aan de verkoper moeten meedelen dat er een onderzoek gaande is en vervolgens de uitslag daarvan zo spoedig mogelijk ter kennis van de verkoper brengen. Op die manier voldoet de koper aan de op hem rustende verplichting. Op het moment dat de koper weet of behoort te weten dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de koper binnen bekwame tijd te klagen. Uiteraard is het dan de vraag wat heeft te gelden als ´binnen bekwame tijd´.

Binnen bekwame tijd
De vraag of tijdig is geklaagd, dient te worden beantwoord onder afweging van alle betrokken belangen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder het antwoord op de vraag of de verkoper door het tijdverloop nadeel lijdt. Bijvoorbeeld omdat het door het verstrijken van de tijd lastiger wordt voor de verkoper om bepaalde zaken te bewijzen. Uiteraard geldt een andere termijn voor bijvoorbeeld de koop van bederfelijke waren dan in het geval er grond is gekocht die verontreinigd blijkt te zijn. Voor een consumentenkoop geldt overigens een ander regime: er is tijdig geklaagd als dit binnen 2 maanden gebeurt.

Hoe klagen?
Aan de kennisgeving stelt de wet geen andere eisen dan dat er sprake moet zijn van een ´protest´. De wet stelt geen vormvereisten, dit betekent dat zelfs mondeling kan worden geklaagd. Het verdient echter aanbeveling om een klacht schriftelijk vast te leggen zodat ook op een later moment kan worden aangetoond op welk moment is geklaagd en wat de inhoud van de klacht is geweest. Aan de inhoud van het protest worden wel wat eisen gesteld: de verkoper moet uit het protest kunnen afleiden wat de aard en omvang is van het geconstateerde gebrek en dat de verkoper daarop wordt aangesproken. Een enkel protest is dus niet voldoende.

Gevolgen niet tijdig klagen
Als een koper niet voldoet aan zijn klachtplicht, gaan alle mogelijkheden voor de koper verloren die rechtens (zouden) voortvloeien uit het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt. De koper kan in dat geval dus geen ontbinding van de koopovereenkomst of schadevergoeding meer vorderen. Het is dus voor een koper van groot belang om tijdig te klagen.

Afspraken vastleggen en tijdig klagen
In een koopovereenkomst kan concrete invulling worden gegeven aan wat partijen verstaan onder tijdig klagen. Dit heeft tot voordeel dat het voor beide partijen helder is vóór welk moment moet zijn geklaagd, wil de koper nog enige aanspraak maken. Echter, ook als invulling is gegeven aan het begrip tijdig klagen, is het zeer aan te raden om snel aan de bel te trekken.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Ellen Vandeberg

Dit artikel is geschreven door Ellen Vandeberg. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
NA DE OVERNAME