Mededinging
Over fusies en overnames, concentraties en toezicht door de Autoriteit Consument en Markt.
U bent voornemens uw onderneming met een andere onderneming te fuseren of u wilt een andere onderneming overnemen. Heeft deze transactie gevolgen voor de concurrentie op de markt? Met welke mededingingsrechtelijke aspecten moet u in dat geval rekening houden? De Mededingingswet heeft als doel de concurrentie op de markt te waarborgen. Om dit te bereiken zijn er in de Mededingingswet diverse geboden en verboden opgenomen. Te denken valt aan het kartelverbod dat ondernemingen verbiedt prijsafspraken te maken maar ook aan de toetsing van een non-concurrentiebeding aan de Mededingingswet. Bij een voorgenomen fusie of overname kan de Mededingingswet ook een grote rol spelen.
In het kort

Het is namelijk mogelijk dat de voorgenomen fusie of overname onder het toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) valt. Dit is het geval wanneer de voorgenomen transactie leidt tot een concentratie als omschreven in de Mededingingswet. Indien de voorgenomen transactie aan de in de Mededingingswet gestelde vereisten voldoet, dient u deze te melden bij de ACM. Zij zal beoordelen of de transactie leidt tot een (ernstige) beperking van de concurrentie. Indien de ACM meent dat de voorgenomen concentratie niet toegestaan is vanwege de beperking van de concurrentie dan kan de fusie of overname (in die vorm) geen doorgang vinden. Het niet melden kan leiden tot hoge boetes. Overigens geldt dat ook andere afspraken die u bij een overname zou willen maken op grond van de Mededingingswet niet toelaatbaar kunnen zijn.
Volledig artikel

In het kader van een fusie of overname is het van belang om te weten of de fusie of overname onder het concentratietoezicht van de ACM valt.

Concentratie
Op grond van de Mededingingswet zijn er drie situaties te onderscheiden waarin van een concentratie kan worden gesproken. Dit zijn i) de fusie, ii) het verkrijgen van zeggenschap en iii) de vorming van een economische eenheid. Het begrip fusie wordt breed uitgelegd. Zo kan van een fusie worden gesproken indien twee onafhankelijke ondernemingen opgaan in een nieuwe onderneming maar ook wanneer twee ondernemingen samen een economische eenheid gaan vormen. Bij het verkrijgen van zeggenschap gaat het om het direct of indirect verkrijgen van de mogelijkheid om op grond van feitelijke of juridische omstandigheden een beslissende invloed uit te oefenen op de activiteiten van de onderneming. Ten slotte is er sprake van een economische eenheid indien deze duurzaam en zelfstandig is.

Toepassingsbereik
Een concentratie is niet in alle gevallen verboden. Een concentratie dient in ieder geval gemeld te worden bij de ACM indien aan twee cumulatieve eisen wordt voldaan. Dit zijn i) de betrokken ondernemingen behalen een omzet van meer dan € 113.450.000,- én ii) ten minste twee van de betrokken ondernemingen behalen minimaal € 30.000.000,- omzet in Nederland. Er gelden in bepaalde gevallen lagere drempelbedragen. Heeft de fusie of overname internationale aspecten, dan kunnen nog weer andere elementen een rol spelen.

Melding concentratie ACM
Indien een concentratie binnen het toepassingsbereik valt, dan dient deze voorgenomen concentratie gemeld te worden bij de ACM. Indien de ACM concludeert dat de voorgenomen fusie of overname de concurrentie te zeer beperkt dan kan zij verbieden om de fusie of overname (in die vorm) door te voeren. Wordt er geen melding gemaakt van een concentratie die onder het toezicht van de ACM valt, dan kan de ACM hoge boetes opleggen.

Concurrentiebeperkende afspraken
Afspraken tussen twee of meer ondernemingen die tot doel - of effect - hebben dat de mededinging wordt beperkt zijn in beginsel verboden. Dit geldt voor bijvoorbeeld prijsafspraken, verdeling van de markt, non-concurrentiebedingen of de verlening van exclusiviteit. Voor wat betreft non-concurrentiebedingen in het kader van een voorgenomen overname of fusie kunnen tot op zekere hoogte afspraken worden gemaakt.

In het geval u twijfelt over de vraag of het Mededingingsrecht in uw geval een rol speelt, neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Caro Mennen

Dit artikel is geschreven door Caro Mennen. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
DE VOORBEREIDING