Medezeggenschap
U wilt uw onderneming verkopen. Hebben de werknemers iets te zeggen in dit traject? En zo ja, op welke wijze?
Werknemers hebben uit hoofde van medezeggenschap een rol in een verkoopproces. De verkopende ondernemer moet een medezeggenschapsorgaan (ondernemingsraad (‘OR’)/personeelsvertegenwoordiging (‘PVT’)/personeelsvergadering) in dit proces betrekken. Doet hij dit niet (tijdig), dan zijn daar risico’s aan verbonden. Op welke wijze moet de ondernemer dit aanpakken?
In het kort

Het is voor de ondernemer die zijn onderneming wenst te verkopen belangrijk om reeds bij een ‘voorgenomen’ besluit tot verkoop de OR/PVT te betrekken, zodat input vanuit de OR/PVT nog daadwerkelijk van belang kan zijn. De OR/PVT krijgt de gelegenheid tot advies bij verkoop, waarbij de ondernemer (doorgaans ook bestuurder) een adviesaanvraag doet en informatie moet verstrekken om het medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid te stellen een zorgvuldig advies te formuleren. Het verloop van de adviesaanvraag is nader uitgewerkt in dit artikel.
Volledig artikel

Adviesaanvraag
De OR heeft, evenals de PVT, op grond van de Wet op de ondernemingsraden ('WOR') een adviesplicht. Beschikt de OR/PVT over voldoende informatie om zich een beeld te vormen van de kwestie? De adviesaanvraag wordt daartoe getoetst aan de wettelijke eisen. De adviesaanvraag dient in ieder geval gepaard te gaan met i) een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, ii) een opgave van de mogelijke gevolgen ervan voor de in de onderneming werkzame personen en iii) een vermelding van de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen.

Overlegvergadering
Ook als de aanvraag met eventuele aanvullingen aan de wettelijke eisen voldoet, is er een grote kans dat de OR/PVT behoefte heeft aan extra informatie. Waarom zijn deze keuzes gemaakt, is er ook nagedacht over een alternatief, wat betekent dit voor de afdelingen? Het is aan de ondernemer om op deze punten zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. De ervaring leert dat met een goed onderbouwd voorstel de snelheid in de besluitvorming behouden kan blijven. Intussen groeit er een steeds beter beeld over de (on)wenselijkheid van het voorgenomen besluit en de daarin voorgestelde maatregelen. Nu wordt het tijd voor een overlegvergadering tussen OR/PVT en de ondernemer rond het voorgenomen besluit. Partijen wisselen daar hun visies, verwachtingen, zorgen en ideeën uit en proberen op één lijn te komen.

Schriftelijk advies
Als het overleg is afgerond gaat de OR/PVT over tot een definitieve standpuntbepaling, het schriftelijke advies. Dit advies dwingt de ondernemer tot een - eveneens schriftelijke - beargumenteerde reactie op elk punt uit het advies dat niet wordt overgenomen.

Opschortingstermijn
Als het advies geheel of op onderdelen wordt verworpen, moet de uitvoering van het besluit één maand worden uitgesteld. De OR/PVT heeft deze tijd dan hard nodig voor, waar mogelijk, een nieuw overleg met de ondernemer om te kijken of deze werkelijk niet tot andere gedachten te brengen is. Wanneer dit niets oplevert dan kan de OR/PVT deskundigen raadplegen over de mogelijkheid om andere maatregelen te treffen die de uitvoering van het besluit tijdelijk kunnen blokkeren. Als van tevoren duidelijk is dat er geen beroep zal worden aangetekend, kan de OR/PVT afzien van de opschortingstermijn.

Beroepsrecht
De OR heeft beroepsrecht (bij de Ondernemingskamer), de PVT heeft dit niet. Bij een gegrond verklaard beroep kan de Ondernemingskamer aan de ondernemer een verplichting opleggen om het besluit tot verkoop geheel of ten dele in te trekken alsmede om aan te wijzen gevolgen ongedaan te maken. Ook kan de Ondernemingskamer aan de ondernemer een verbod opleggen om handelingen te (doen) verrichten ter uitvoering van het besluit of van onderdelen daarvan.

Uiteraard kunnen wij u behulpzaam zijn met een advies op maat.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Marjolein Kruijs-Olthof

Dit artikel is geschreven door Marjolein Kruijs. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
AANDACHTSPUNTEN