SER-Besluit Fusiegedragsregels
Weet u waar deze gedragsregels voor staan?
In een overnameovereenkomst staat doorgaans vermeld dat de overname geschiedt met inachtneming van de SER-Besluit Fusiegedragsregels 2000 (de 'Fusiecode'). Van belang is dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Een veel voorkomende vraag is wat nu eigenlijk de Fusiecode is?
In het kort

Zeer kort gezegd betreft deze code een gedragscode. Opgesteld ter bescherming van de belangen van werknemers. Bij overname kan deze Fusiecode een rol spelen. In dit artikel wordt stilgestaan bij de vraag wat de rol is van deze Fusiecode.
Volledig artikel

De Fusiecode is een door de SER (Sociaal Economische Raad) vastgestelde gedragscode. De SER heeft tot taak het belang van de nationale economie en het bedrijfsleven te behartigen. In het kader van de bescherming van de belangen van werknemers bij een fusie is in 2001 de nieuwe Fusiecode in werking getreden (ter vervanging van de Fusiecode uit 1975). De Fusiecode is geen wet, maar in de praktijk wordt de Fusiecode vrijwel door alle ondernemingen onderschreven en nageleefd. De Fusiecode voorziet ook in sancties bij niet-naleving en bepaalt daarnaast dat klachten over niet-naleving kunnen worden ingediend bij een Geschillencommissie. Op het moment dat een geschil aan de Geschillencommissie wordt voorgelegd, stelt deze vast of één van de bij het geschil betrokken partijen de Fusiecode al dan niet (naar behoren) heeft nageleefd. De zwaarste sanctie voor het niet (behoorlijk) naleven van de Fusiecode is de openbaarmaking hiervan door de Geschillencommissie.

Toepasselijkheid bij fusie
De Fusiecode is alleen van toepassing is indien:
  • bij een fusie tenminste één in Nederland gevestigde onderneming is betrokken waarin in de regel 50 of meer werknemers werkzaam zijn;
  • een bij een fusie betrokken onderneming deel uitmaakt van een samenstel van ondernemingen en in de daartoe behorende in Nederland gevestigde ondernemingen tezamen in de regel 50 of meer werknemers werkzaam zijn.
De Fusiecode kan ook van toepassing zijn indien bijvoorbeeld de koper en de verkoper buitenlandse vennootschappen zijn en de target een Nederlandse BV is. Het is daarom van belang om bij een fusie op dit punt advies in te winnen bij een overnamespecialist. De Fusiecode is niet van toepassing in de sector van de vrije beroepen en de non-profit sector. Collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen bepalingen bevatten over toepasselijkheid van de Fusiecode. Een check van de van toepassing zijnde cao op een bepaling over de Fusiecode behoort dus tot een van de vereisten bij een fusie.

Melding aan vereniging van werknemers
In de Fusiecode zijn een aantal belangrijke verplichtingen voor het bestuur van de betrokken rechtspersonen opgenomen. Ten eerste de verplichting voor het bestuur dat de vereniging van werknemers van de voorbereiding van een fusie in kennis dient te worden gesteld. In de praktijk zijn dit de vakbonden. Dit moet – logischerwijs - gebeuren vóórdat partijen overeenstemming over de fusie hebben bereikt. Dezelfde mededeling dient ook aan het secretariaat van de SER te worden gedaan. Het bestuur kan strikte geheimhouding vragen aan de vakbonden. Wijst de vakbond dit verzoek af, dan is het bestuur vrijgesteld van het doen van verdere mededelingen. Wat het exacte tijdstip is waarop de melding moet geschieden is een onderwerp van discussie. Dient dit bijvoorbeeld al voor het tekenen van de letter of intent te geschieden? In de praktijk gebeurt de melding meestal pas (een dag of enkele dagen) na het ondertekenen van de intentieverklaring. In dat geval is het van belang dat in de letter of intent als ontbindende voorwaarde de melding aan de vakbonden en het secretariaat van de SER (en een (positief) advies van de betrokken ondernemingsraden) is opgenomen. Ten aanzien van het tijdstip van de melding geldt dat wanneer een openbare mededeling wordt gedaan met betrekking tot de voorbereiding of totstandkoming van een fusie, de vakbonden voordat deze mededeling wordt gedaan, moeten zijn ingelicht.

Bij een fusie of overname dient naast het voorgaande uiteraard ook rekening te worden gehouden met andere medezeggenschapsrechten. Zo dient bijvoorbeeld op grond van de Wet op de Ondernemingsraden ook een eventueel ingestelde ondernemingsraad in de gelegenheid te worden gesteld advies te geven.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Caro Mennen

Dit artikel is geschreven door Caro Mennen. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
DE OVERNAME